top of page

algemene voorwaarden

art. 1 - Verbintenis tussen coach en cliënt

De coachingspraktijk GROEIHAARD, beheerd door Jani Pestana (hierna de coach genoemd), ingeschreven in het KBO, met BTW-nummer 0801.301.954, verplicht zich ertoe om de best mogelijke zorg te bieden aan de cliënt en om een therapeutische relatie op te bouwen die gebaseerd is op vertrouwen, respect en empathie. De cliënt verplicht zich ertoe om open en eerlijk te communiceren met de coach en zich te houden aan de gemaakte afspraken.
 

art. 2 - Annulatiebeleid

Indien de cliënt om welke reden dan ook niet in staat is om een geplande afspraak GROEIHAARD minstens 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen. Bij het niet nakomen van een afspraak zonder kennisgeving, wordt de sessie als gebruikt beschouwd en een bedrag ten waarde van de helft van de sessie rekening gebracht, tenzij de cliënt kan bewijzen dat de annulering te wijten is aan overmacht door middel van een bewijsstuk, zoals een doktersbrief.
 

art. 3 - Verantwoordelijkheid van de cliënt voor hun gegevens

De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte persoonlijke informatie. De GROEIHAARD zal deze informatie vertrouwelijk behandelen en gebruiken voor administratieve en therapeutische doeleinden. De cliënt heeft het recht om deze informatie op elk moment in te zien en te wijzigen.
 

art. 4 - Leeftijdsgrens

GROEIHAARD verleent geen diensten aan personen jonger dan 18 jaar.
 

art.  5 - Niet-aansprakelijkheid

GROEIHAARD is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten die zij aanbiedt, behalve in geval van opzettelijke schade of grove nalatigheid. De cliënt is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn en de beslissingen die hij/zij/die neemt in het kader van de begeleiding. De cliënt vrijwaart de GROEIHAARD tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de diensten die zij aanbiedt.
 

art. 6 - Verwerking van persoonsgegevens

GROEIHAARD verwerkt persoonsgegevens van cliënten in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). De persoonsgegevens worden alleen verzameld voor therapeutische en administratieve doeleinden en worden niet zonder toestemming van de cliënt aan derden verstrekt. De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Meer informatie hierover is the lezen op de pagina www.groeihaard.be/privacy.
 

art. 7 - Klachtenprocedure

Als een cliënt een klacht heeft over de dienstverlening van GROEIHAARD, kan hij/zij/die deze schriftelijk indienen bij de praktijkhouder. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en binnen een redelijke termijn worden beantwoord. Als de cliënt niet tevreden is met het antwoord van de praktijkhouder, kan hij/zij/die een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De contactgegevens van deze klachtencommissie zullen op verzoek aan de cliënt worden verstrekt.
 

art. 8 - Toestemming

De cliënt erkent dat begeleiding bij GROEIHAARD een persoonlijk traject betreft dat het persoonlijke, schoolse en zakelijke leven onder de loep neemt en waarbij GROEIHAARD meekijkt naar zingeving. Dit gebeurt op een ervarings- en lichaamsgerichte manier, waarbij er steeds wederzijdse toestemming is en indien nodig die toestemming ten alle tijde kan opgezegd worden. Van de coach wordt verwacht hierin steeds op een integere manier te werken en ook van de cliënt wordt hierin voldoende zelfverantwoordelijkheid verwacht.
 

art. 9 - Verantwoordelijkheid van de cliënt

De cliënt stelt hierbij dat er geen sprake is van dergelijke psychologische problematieken die GROEIHAARD juridisch kunnen ondermijnen zoals geweld of suïcide-risico. De cliënt neemt hierbij de nodige persoonlijke verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn alsook dat van zijn/haar omgeving. Indien dit niet kan gegarandeerd worden, is het de wettelijke vereiste van de cliënt om contact op te nemen met de huisarts om zich te laten begeleiden
 

art. 10 - Automatisch akkoord

Door het maken van een afspraak bij GROEIHAARD, gaat de cliënt akkoord met deze algemene voorwaarden. GROEIHAARD behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de cliënt.

bottom of page